Seneste vedtægtsændring, blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen  d. 10/3-2016 (§8, stk. 1) og er opdateret her.

Vedtægter
§ 1. Navn.
Klubbens navn er Ølstykke Tennisklub (ØTK) og dens hjemsted er Ølstykke.

§ 2. Formål.
Klubbens formål er at skabe interesse for tennis, og højne spillestandarden blandt medlemmerne ved instruktion, træning og turneringer, samt ved festlige sammenkomster at udbrede godt
kammeratskab.

§ 3. Optagelse.
Som seniormedlem kan optages enhver, som bestyrelsen finder egnet.
Som juniormedlem kan optages enhver, som bestyrelsen finder egnet, og som ikke er fyldt 18 år pr. 1. januar det år, optagelsen finder sted.
Som passivt medlem kan optages enhver.
Som støttemedlem kan optages enhver.
Æresmedlemmer udnævnes efter bestyrelsens skøn og er kontingentfri.

§ 4. Kontingent og indmeldelsesgebyr.
Kontingentet for alle kategorier medlemmer fastsættes af den årlige generalforsamling.
Kontingentperioden for helårsmedlemmer er 1. maj til 30. april og opkrævningen er helårlig med forfald pr. 1. april.
Kontingentperioden for sommermedlemmer er 1. maj til 15. september med forfald pr. 1. april.
Kontingentperioden for vintermedlemmer er 15. september til 30. april med forfald pr. 1. september.
For medlemmer, der optages i kontingentperioden, kan kontingentet nedsættes afhængigt af indmeldelsestidspunktet. Nye medlemmer opkræves indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen.
Der ydes kontingentfrihed for medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i enkeltstående tilfælde bevilge kontingentfrihed, fri (junior)træning, eller gratis banetimer til et medlem eller dennes barn, såfremt der ydes et stykke arbejde som klubben drager økonomisk fordel af. Den ydede kompensation skal stå mål med den økonomiske gevinst og kan for et år maks. udgøre værdien af et helårsmedlemsskab.

§ 5. Indmeldelse.
Indmeldelse kan kun ske til et bestyrelsesmedlem, og anerkendelse heraf er først sket, når vedkommende har betalt kontingent og indmeldelsesgebyr.

§ 6. Udmeldelse.
Udmeldelse kan kun ske til et bestyrelsesmedlem.

§ 7. Eksklusion.
Medlemmer, der ikke overholder klubbens vedtægter og reglementer (herunder manglende kontingentbetaling) eller på anden måde udøver en efter bestyrelsens mening for klubben skadelig virksomhed, kan ekskluderes / tildeles karantæne ved bestyrelsesbeslutning.
Det ekskluderede medlem kan anke beslutningen på førstkommende generalforsamling.
Eksklusionen kan ankes til DIF’s Ordens- og Amatørudvalg.

§ 8. Tegning – hæftelse.
1. Foreningen tegnes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan tegne foreningen hver for sig inden for en af bestyrelsen fastsat beløbsramme. Endvidere kan bestyrelsen godkende, at formand og kasserer kan råde over Dankort og netbank til foreningens bank-/girokonto hver for sig. Bestyrelsen kan løbende anmode formand og kasserer om at få en orientering om foreningens transaktioner ved forevisning af kontoudtog eller netbank. Lånoptagning samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foregå efter forudgående generalforsamlingsbeslutning. Disse dispositioner kræver underskrift af hele forretningsudvalget.

2. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.

3. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen.

4. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 9. Bestyrelsen.
A. Klubbens ledelse.
Klubben ledes af en overfor generalforsamlingen ansvarlig bestyrelse på 9 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær, formand for henholdsvis driftsudvalget, motionistudvalget, ungdomsudvalget, eliteudvalget samt turneringsudvalget. Derudover vælges 2 suppleanter. De 4 førstnævnte udgør klubbens forretningsudvalg.
Generalforsamlingen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær for en periode på 2 år. Formand og sekretær vælges i ulige år medens næstformand og kasserer vælges i lige år. Øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes for en periode på 2 år, og hvad angår disse medlemmer konstituerer bestyrelsen sig selv.
De 5 bestyrelsesmedlemmer er på valg således:
ulige årstal: 2 medlemmer
lige årstal: 3 medlemmer
De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Klubbens organisationsplan:
Bestyrelse:
Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær.
Sponsorudvalg, Blad/PR-udvalg, Festudvalg, Sekretariat.
Øvrige udvalg:
Driftsudvalg – Eliteudvalg – Motionistudvalg – Turneringsudvalg – Ungdomsudvalg.
B. Ansvarsområder.
Forretningsudvalget forestår klubbens daglige ledelse.
Udvalget er ansvarligt for fordeling og udlejning af haltimer. Betingelser og priser herfor fastsættes af bestyrelsen.
Forretningsudvalget nedsætter et sponsorudvalg, et blad/PR-udvalg, et festudvalg og et sekretariat. Disse udvalg refererer direkte til et forretningsudvalgsmedlem, jfr. ovennævnte organisationsplan.
Medlemmerne af disse udvalg deltager kun i bestyrelsesmøderne efter særlig aftale med forretningsudvalget, og har ingen stemmeret på bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget kan nedsætte andre ad hoc udvalg efter behov.
Driftsudvalget er ansvarligt for alle forhold vedr. baneanlægget, dvs. klargøring og vedligeholdelse af baner, legeplads, parkeringsplads, klubhus m.v. samt er ansvarlig for alle forhold vedr. tennishallen såsom vedligeholdelse og drift.
Ungdomsudvalget er ansvarlig for instruktion af såvel nybegyndere som øvede ungdomsspillere samt ansvarlig for de juniorturneringer, som klubben selv arrangerer eller står som medarrangør af.
Ungdomsudvalget skal inden 30. april indkalde klubbens ungdomsmedlemmer til et møde med det formål, at vælge 4 ungdomsrepræsentanter, der indtræder i ungdomsudvalget.
Eliteudvalget er ansvarlig for alle forhold vedr. klubbens repræsentative seniorhold, herunder afvikling af disses holdturneringer.
Eliteudvalget er ansvarligt for koordineringsudvalget, som består af medlemmer af eliteudvalg og ungdomsudvalg, som tilrettelægger klubbens professionelle træning.
Motionistudvalget er ansvarlig for instruktion af såvel nybegyndere som øvede seniorspillere samt for venskabsturneringer, andre motionistturneringer og motionistarrangementer, som f.eks.
åbent hus.
Turneringsudvalget er ansvarlig for alle forhold vedr. eksterne turneringer for juniorer og seniorer, som ikke eksplicit fremgår af de øvrige udvalgs ansvarsområder.
Udvalget forestår afvikling af seniorklubmesterskaber.
Udvalget kan efter behov arrangere åbne seniorturneringer.
Udvalget er ansvarligt for klubbens uddannelsesaktiviteter, herunder uddannelse af trænere og dommere.
C. Generelt.
Alle ovennævnte udvalg kan nedsætte underudvalg i det omfang, de finder det nødvendigt.
Forretningsudvalget har bemyndigelse til at indkalde udvalgene/udvalgsformændene enkeltvis til møder.
Klubbens bestyrelse har til enhver tid pligt til at binde klubbens kapital, som f.eks. byggefond m.m. i værdipapirer såsom statsobligationer og/eller obligationer i alm. og særlig
realkreditinstitutioner, for opnåelse af størst mulig forrentning.

§ 10. Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte klubbens tarv kræver det og i alle tilfælde, såfremt formanden eller halvdelen af bestyrelsen kræver det. Mødet indkaldes af formanden eller dennes stedfortræder, og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 11. Bestyrelsesmedlems eller revisors afgang.
Afgår et bestyrelsesmedlem eller en revisor i utide, supplerer bestyrelsen med et nyt medlem/revisor indtil næste generalforsamling.

§ 12. Protokol. Sekretæren fører protokol over samtlige bestyrelsesmøder samt øvrige klubarrangementer.

§ 13. Regnskab.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Kassereren fører klubbens regnskab og administrerer klubbens pengemidler, der kan disponeres af kassereren og formanden. Forretningsudvalget og udvalgsformændene kan få stillet a conto beløb til rådighed, der afregnes efter aftale med kassereren.

§ 14. Revision.
Den ordinære generalforsamling vælger hvert år 2 revisorer. Revisorerne skal kritisk gennemgå regnskabet og kassebeholdningen, og finder de anledning til bemærkninger, skal disse påføres
regnskabet.

§ 15. Banereglement.
Udvalgene har bemyndigelse til, efter bestyrelsens godkendelse, at opsætte reglementer, som alle skal overholde.

§ 16. Arrangementer.
Der afholdes arrangementer af både sportslig og festlig art, når bestyrelsen skønner det rigtigt, og det i øvrigt er i overensstemmelse med klubbens formål.

§ 17. Sæsonoversigt.
Bestyrelsen skal før sommersæsonens begyndelse have udarbejdet en sæsonoversigt, der skal være udsendt til medlemmerne inden 1. maj. Oversigten skal omfatte aktiviteter i hele kontingentperioden. Meddelelser i årets løb oplyses på ØTK’s hjemmeside og på opslagstavlerne i klubhuset eller i hallen.

§ 18. Ansvar.
Alle medlemmer færdes på eget ansvar på baneanlægget og i hallen.

§ 19. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
A. Indkaldelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts efter 14 dages indvarsling på ØTK’s hjemmeside og ved opslag i tennishallen med bemærkning om, at 1 uge før generalforsamlingen kan regnskabet og bestyrelsens budgetforslag hentes på ØTK’s hjemmeside og vil være fremlagt i ØTK’s Tennishal.
B. Stemmeret.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved antallet af fremmødte.
Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 18 år. Brevstemmer og fuldmagter accepteres ikke.
Alle afgørelser (bortset fra vedtægtsændringer og opløsning, se nedenfor) træffes ved stemmeflertal blandt de stemmeberettigede.
C. Valgbarhed. Til bestyrelsen kan vælges alle medlemmer over 18 år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.
Alle valg er flertalsvalg og foregår ved skriftlig afstemning, såfremt bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer ønsker det.
Et medlem kan kun vælges af generalforsamlingen, såfremt medlemmet selv er til stede og accepterer valget, eller skriftligt har erklæret sig villig til valg.
Såfremt der ved generalforsamlingen ikke er interesserede til valg for besættelse af alle poster som udvalgsformænd, kan bestyrelsen efter generalforsamlingen selv søge kontakt blandt klubbens medlemmer for besættelse af aktuelle poster.
D. Forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før være formanden i hænde.
E. Dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Udvalgsformændene aflægger beretning
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kassereren forelægger budget samt forslag til kontingenter
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt

§ 20. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, og skal indvarsles af denne, når revisorerne eller mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt forlanger det og i skrivelsen meddeler ordlyden af det eller de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
For indkaldelse og afvikling gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling, bortset fra dagsordenen.

§ 21. Ændring af vedtægterne. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling og skal ske med mindst 3/4-majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 22. Opløsning.
Klubbens opløsning kan kun ske efter 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og kun såfremt 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
Forinden opløsningen tages der beslutning om klubbens eventuelle formue og øvrige ejendele. Et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling, skal tilfalde almennyttige formål.
Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2016.